Sledujte akce on-line,
nakupte ve své prodejně
Již 55x v ČR
Zvolte pobočku

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“)
ZÁSADY OCHRAN OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

při zpracování realizovaném správcem osobních údajů,
obchodní společností
Plaček Pet Products, s.r.o.
se sídlem Revoluční 1381, Poděbrady, 290 01
identifikační číslo: 28995911
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158695
e-mail: info@zoopartner.cz (dále také jen „správce“)
kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
tel.: +420734755715 e-mail: poverenec@placek.cz

Vážení zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci našich webových stránek,

dovolte nám předložit vám k seznámení tento dokument, jehož cílem je zajistit vaši informovanost a základní orientaci v problematice zpracovávaní osobních údajů, k němuž v rámci podnikatelské činnosti naší společnosti dochází, tj. poskytnout vám potřebné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, z jakých zdrojů je získáváme a k jakým účelům je využíváme, jakož i informace o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, komu je smíme zpřístupnit a jaké vy sami můžete od nás požadovat informace v souvislosti se zpracováním osobních údajích, resp. jaká jsou vaše práva vůči nám a jak je můžete realizovat.   

Informace obsažené v tomto dokumentu jsme se snažili poskytnout v přehledné a srozumitelné formě, nicméně pokud vám je cokoliv z tohoto dokumentu nejasné, nebo pokud máte nějaké otázky, na něž vám tento dokument neposkytne odpověď, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@zoopartner.cz.

Tato informace bude v případě potřeby vyvolané změnou právní úpravy, nebo změnou rozsahu námi zpracovávaných osobních údajů, aktualizována.

Definice některých základních pojmů, které byste měli znát:

GDPR

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation) – nařízení upravující oblast ochrany osobních údajů;

Osobním údajem

je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Subjektem údajů

je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tj. ti z vás, kteří s námi, jakožto správcem osobních údajů, vstupují do obchodního vztahu;

Správcem osobních údajů

je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování a odpovídá za soulad těchto činností s platnými právními předpisy. Ve vztahu k vašim osobním údajům jsme správcem osobních údajů my, tj. obchodní společnost Plaček Pet Products, s.r.o. Jsme to my, kdo vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči nám můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále;

Zpracovatelem osobních údajů

je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro nás, jakožto správce, tj. jedná se o subjekt, který v souvislosti s činnostmi, jež pro nás na základě smluvního vztahu vykonává, rovněž provádí zpracovatelské operace s osobními údaji, typicky externí správci webových stránek, poskytovatelé software k provozu webových stránek, externí účetní, externí daňový poradce, apod.;

Příjemce osobních údajů

je každá osoba, tj. fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, ať již se jedná či nejedná o třetí stranu, které jsou osobní údaje poskytnuty;

Třetí stranou

je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

neboli DPO (anglicky Data Protection Officer) je důležitým pilířem v rámci ochrany osobních údajů naší společnosti a jeho hlavní úkoly lze zjednodušeně řečeno identifikovat tak, že hlavní povinností DPO je monitorování souladu zpracování osobních údajů, k němuž v rámci naší společnosti dochází, s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, a v té souvislosti i poskytování informací a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jakož i řada úkolů navazujících na úkol hlavní, kupř. provádění interních auditů. Nedílnou součástí činnosti pověřence je rovněž spolupráce s dozorovým orgánem, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a působení jako kontaktní místo. Pověřenci nenesou osobní odpovědnost za nedodržování GDPR, ta leží stále na nás, jakožto správcích a případně na zpracovatelích. Kontakt na DPO je uveden v záhlaví tohoto dokumentu.

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

stanoví správce osobních údajů a rozumí se jím rozsah osobních údajů (například jméno, příjmení, IP adresa, apod.), které jsou použity pro daný účel zpracování;

Zpracování osobních údajů

je jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

Účel zpracování

je konkrétní důvod, ke kterému správce osobních údajů využívá vaše osobní údaje (v našem případě nejčastěji plnění závazků ze smlouvy – dodání zboží, existence uživatelského účtu na webovém rozhraní správce, ale často i plnění zákonných povinností – kupř. archivace osobních údajů pro účely daňové a účetní evidence, nebo i ochrana oprávněných zájmů správce – některé formy přímého marketingu realizované na webovém rozhraní e-shopu, kupř. rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, jejichž prostřednictvím jsou nabízeny obdobné výrobky).

Jaké vaše osobní údaje budou zpracovávány, jak a odkud vaše osobní údaje získáváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli efektivně nabízet a dodávat naše produkty, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a abychom případně chránili naše zájmy. V závislosti na účelu zpracování zpracováváme vaše identifikační a adresní údaje, údaje o zboží, které u nás poptáváte, údaje z naší vzájemné komunikace a interakce, profilové údaje a případně další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl vždy přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme. 

Platí přitom, že v závislosti na účelu, k němuž jsou osobní údaje zpracovávány, budou osobní údaje zpracovávány buď s vaším souhlasem, nebo i bez vašeho souhlasu, na základě jiného zákonného důvodu jejich zpracování.

Kategorie osobních údajů

Doplňujeme, že citlivé údaje, tj. osobní údaje vypovídající o vašem národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu, sexuálním životě, vaše genetické údaje a biometrické údaje, které umožňují vaši přímou identifikaci nebo autentizaci, nebudou zpracovávány. Pokud by k jejich zpracování přeci jen mělo dojít, budete znovu výslovně o jejich zpracování požádán(a).

Osobní údaje získáváme především přímo od vás při založení našeho vzájemného smluvního vztahu, neboť poskytnutí určitých osobních údajů je obvykle předpokladem pro to, abychom mohli plnit vaše požadavky na nás – nejčastěji rezervaci zboží, zřízení a správa uživatelského účtu, apod. V některých případech získáváme údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku (typicky v případě fungování B2B systému).

Rovněž tak získáváme osobní údaje nepřímo v rámci naší vzájemné komunikace, přičemž v závislosti na vašem postavení vůči nám jsou tyto údaje více či méně konkrétní – kupř. když navštívíte naše stránky, přihlásíte se do vašeho uživatelského účtu, provádíte rezervaci nebo jiné úkony, automaticky odesíláte IP adresu svého počítače a my tak zjistíme číslo sítě a podsítě, ve které se nachází váš počítač. Pokud jste ve svém prohlížeči povolili ukládání tzv. cookies, pak v závislosti na rozsahu, v jakém máte ve webovém prohlížeči jejich ukládání povoleno, k nám jejich prostřednictvím posíláte případně další informace - například o stránkách, z nichž jste byli přesměrováni na naše webové stránky, o uživatelských předvolbách na vašem počítači, apod. Z logů, kde se také z bezpečnostních důvodů zaznamenávají, získáváme informace o vaší aktivitě v uživatelském účtu, umíme odečíst délku jednoho přihlášení, úkony, které jste při nákupu prováděl/a, a také informace o údajích vyplněných do formulářů. Pro optimální zobrazení našich webových stránek a služeb využíváme informaci o vašem operačním systému (například Windows nebo macOS), jeho verzi a technická data o zařízeních, ze kterých se přihlašujete.

Rovněž tak pokud se na Facebooku, nebo Google+ stanete našimi přáteli, můžeme vaše osobní údaje získávat z těchto sociálních sítí, a to kupř. vaše záliby, zájmy, požadavky, ale i zájmy a potřeby vašeho mazlíčka.

Poskytujete vaše osobní údaje dobrovolně, nebo je to vaše povinnost?

Osobní údaje poskytujete dobrovolně. S ohledem na náš vzájemný smluvní charakter je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Na druhou stranu však mějte na paměti, že některé osobní údaje jsou nezbytným předpokladem navázání našeho vzájemného vztahu a nemůžeme bez nich uzavřít kupní smlouvu, nemůžeme vám zřídit uživatelský účet, atd., zkrátka nemůžeme náš vztah založit ani jej rozvíjet.

Pro jaké účely vaše osobní údaje zpracováváme a na základě jakých zákonných důvodů

Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu 

Je-li vašich osobních údajů třeba k realizaci smluvního vztahu, nebo ukládají-li nám právní předpisy plnění povinností přímo spojených se zpracováním osobních údajů, případně je-li zpracování osobních údajů vedeno naším oprávněným zájmem, není k takovému zpracování osobních údajů třeba vašeho souhlasu. Jedná se o tyto případy: 

Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem 

V případech, které nejsou pokryty jiným zákonným důvodem zpracování, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje jen s vaším souhlasem. Jen s vaším souhlasem tak zpracováváme osobní údaje potřebné k marketingovému zpracování, a to i prostřednictvím automatizovaného zpracování včetně profilování (vyjma zasílání obchodních sdělení, jejichž zasílání jakožto forma přímého marketingu je v souladu s naším oprávněným zájmem, viz výše), které nám skrze bližší poznání vašich představ o poptávaných produktech a vašich potřeb ve vztahu k námi nabízenému zboží, umožní lepší přizpůsobení naší nabídky a zkvalitnění našich služeb. 

Profilování je formou automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití získaných osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů týkajících se vaší osoby, a to zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se vašich osobních preferencí, zájmů a místa, kde se nachází Vámi použité zařízení. 

Jinými slovy, aby naše výrobky odpovídaly kontextu doby a my byli schopni adekvátně reagovat na vaše požadavky a potřeby a zároveň vám mohli efektivně komunikovat informace o našich výrobcích, slevových akcích a námi pořádaných soutěžích, atp., můžeme například údaje z vaší nákupní historie, data vyplývající z vašich objednávek, z vašeho chování na webovém rozhraní, použít k přizpůsobení obsahu našich obchodních sdělení vašim preferencím, k vylepšení vaší uživatelské zkušenosti na našem webovém rozhraní, k poskytnutí relevantních doporučení pro ostatní zákazníky. Pro tyto účely analyzujeme a segmentujeme zjištěná data prostřednictvím našich zpracovatelů formou automatického zpracování, tj. prostřednictvím výpočetní techniky (specializovaného software) tak, abychom vám ve výsledku mohli učinit nabídku šitou na míru vašim požadavkům a potřebám, která reaguje na vaše dosavadní nákupní chování. Jde nám zkrátka o to, abychom na jedné straně v rámci naší obchodní činnosti ve vztahu k vám „nezaspali“ a byli schopni vždy uspokojit vaši potřebu a zachovat vysoký standard našich produktů a na straně druhé, abychom vás neobtěžovali s nabídkami, které pro vás nejsou jakkoliv zajímavé a relevantní. 

Na základě vašeho souhlasu za účelem shora uvedeným evidujeme vaše jméno a příjmení, váš e-mail a telefon, vaši IP adresu a historii rezervovaného a prohlíženého zboží a následně prostřednictvím automatické datové analýzy vyhodnocujeme, jaké zboží u nás nejčastěji poptáváte, v jakém množství a jak často a v jaké cenové kategorii tak, abychom vám mohli váš budoucí nákup ulehčit či zpříjemnit – kupř. i vaším přímým oslovením pro případ, že budeme mít v nabídce obdobný či totožný produkt, vámi často poptávaný, v akci či slevě, apod. Zohledňujeme také kupř., zda jste naším novým zákazníkem, nebo zákazníkem stávajícím, dlouhodobým nebo spíše občasným, anebo zda jste s námi naše vzájemné vztahy ukončili. 

Údaje o vašich preferencích můžeme obohacovat i o údaji ze sociálních sítí, kupř. pokud se stanete našimi přáteli na Facebooku, nebo Google+, můžeme využít údaje sdílené o vás, vašich mazlíčcích, jeho zálibách a dovednostech k tomu, abychom vám nabídli výrobek, o kterém si myslíme, že ho vy nebo váš mazlíček oceníte. 

Pouze s vaším souhlasem tak budeme zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání personalizovaných obchodních sdělení, pro účely personalizace e-shopu a pro účely detailní segmentace chování našich zákazníků, která nám umožní poskytnout relevantní doporučení našim ostatním zákazníkům.

Poskytnutí souhlasu je věcí dobrovolného rozhodnutí a jeho neposkytnutí pro vás nemá a nebude mít žádné negativní důsledky. Souhlas můžete kdykoli odvolat při návštěvě kterékoliv z našich prodejen nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese info@zoopartner.cz Odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů, vaše data nebudou nadále marketingově zpracovávána nebo využívána pro nabídku obchodu a služeb, pokud nebude takové zpracování založeno na jiném zákonném důvodu zpracování, jak uvedeny shora v tomto dokumentu, nebo pokud nebude založeno na anonymním zpracování. 

Na základě vašeho souhlasu, který nám udělíte ke zpracování pro marketingové účely, včetně zpracování automatizovaného, počítaje v to rovněž profilování, pak mohou vaše osobní údaje předány níže uvedeným Spřízněným společnostem, a to pro shodné účely, pro které nám byl souhlas udělen a po dobu trvání souhlasu.

Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uchovávány?

Doba zpracování osobních údajů závisí na účelu jejich zpracování, jak jsou popsány shora, a v řadě případů je dána příslušnými právními předpisy:

Jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a kým, komu budou osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci naší společnosti, přičemž v některých případech mohou být vaše osobní údaje sdíleny v rámci skupiny společností s námi spřízněných, tj. společnostmi, které a) přímo či nepřímo, zcela nebo částečně, vlastní či ovládají naší společnost, nebo b) jsou přímo či nepřímo, zcela nebo částečně, vlastněny či ovládány stejným subjektem jako naše společnost, tj. společnosti Plaček s.r.o., Plaček Holding SE, SUPER PET, a.s., Beaphar Eastern Europe, s.r.o., SUPER ZOO, s.r.o., Plaček Reality, s.r.o. (dále jen „Spřízněné společnosti“).

Tyto společnosti v našem zastoupení vykonávají určité funkce, v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů nám pomáhají se zajišťováním zboží pro naše zákazníky. Tyto společnosti zpracovávají pouze údaje, které jsou nezbytné pro realizaci našich vzájemných vztahů a jsou v souladu s našimi pokyny.

Údaje zpracováváme manuálně i automaticky prostřednictvím našich zaměstnanců a dále prostřednictvím námi na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů pověřených zpracovatelů (a jejich zaměstnanců), kteří zabezpečují činnosti a služby tvořící součást námi poskytovaných služeb. Za účelem plnění povinností vyplývajících ze zpracování osobních údajů jsou tak vaše osobní údaje zpřístupněny všem našim zpracovatelům, a to vždy v míře potřebné pro naplnění účelu zpracování. 

Zpracovatelé jsou povinni chránit vaše osobní údaje nejméně ve stejném rozsahu jako my, přičemž vybíráme pouze takové zpracovatele, kteří s ohledem na povahu, kontext a kategorii osobních údajů, poskytuje dostatečné záruky vhodných technických a organizačních opatření, tak aby byla zajištěna ochrana vašich práv. Údaje případně mohou být poskytnuty rovněž subjektům, které plní funkci zpracovatele pro našeho zpracovatele a jejich zaměstnancům. Naši zaměstnanci nebo zaměstnanci zpracovatele, případně jiné fyzické osoby, které budou zpracovávat Vaše osobní údaje v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností, budou přicházet do styku s vašimi osobními údaji u nás nebo našich zpracovatelů, jsou povinni – ať již na základě smluvně převzatého závazku nebo na základě zákona - zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

Zpracovatelé osobních údajů podle účelů zpracování:

Vzhledem k tomu, že v rámci marketingových aktivit využíváme služeb zahraničních společností, nebo s nimi spolupracujeme, a to se společnostmi Facebook, Google, LiveChat a Woobox, jakož i spolupracujeme se zahraničními společnostmi zajišťujícími platební služby (platební transakce - prostřednictvím platebních bran), a to Global Payments, přičemž se jedná o společnosti, které mají hlavní sídlo mimo území Evropské unie, může v těchto případech dojít k přenesení osobních údajů mimo území Evropské unie, a to na území Spojených států amerických. Takové předání je v souladu s požadavky čl. 45 GDPR, když z rozhodnutí KOMISE (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí, byla úroveň ochrany osobních dat zajišťovaná Spojenými státy americkými vyhodnocena jako odpovídající a takové předání nevyžaduje žádné zvláštní povolení (jedná se o tzv. předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně).

V souladu s některými našimi zákonnými povinnostmi mohou případně vaše osobní údaje být zpřístupněny třetím osobám oprávněným na základě právních předpisů - správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou (kupř. správce daně), příp. orgánům činným v trestním řízení.

Vyjma shora uvedených případů vaše osobní údaje nepředáváme, neprodáváme, nepřevádíme nebo jiným způsobem nerozšiřujeme třetím stranám pro jejich vlastní účely, včetně účelů marketingových a nebudeme tak činit ani v budoucnu, pokud o to nebudeme požádáni v souladu se zákonem, nebo pokud k takové činnosti nedáte souhlas.

Jaká máte při zpracování osobních údajů práva?

V rámci zpracování vašich osobních údajů máte zákonem zaručenu celou řadu práv, která se vám na následujících řádcích pokusíme přiblížit.

V souladu s právem na přístup k osobním údajům máte právo získat od nás potvrzení, že osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a jste rovněž oprávněni získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

Veškeré tyto informace vám v obecné rovině poskytujeme v tomto dokumentu, nicméně pokud máte jakékoliv nejasnosti, či konkrétní požadavky, neváhejte se na nás obrátit se žádostí o poskytnutí doplňujících informací. K vaší žádosti vám můžeme poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž jestliže vaši žádost podáte ve formě elektronické, poskytneme vám informace v běžně užívané elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Upozorňujeme, že vaším právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V souladu s právem na opravu osobních údajů je každý, kdo zjistí, že námi zpracovávané údaje obsahují chybné či nepřesné údaje, oprávněn žádat provedení opravy osobních údajů tak, aby odpovídaly skutečnosti, případně – s přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, může žádat o doplnění neúplných osobních údajů.

Vaším zvláště podstatným právem je právo vznést námitku proti zpracování, jak již je naznačeno shora. Toto právo vás opravňuje z důvodů týkajících se vaši konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud k jejich zpracování dochází na základě našeho oprávněného zájmu, jak shora popsán, a to včetně profilování, je-li realizováno na základě našeho oprávněném zájmu. Pokud v takovém případě neprokážeme existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, vaše osobní údaje dále nezpracováváme. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, máte právo vznést námitku kdykoliv a osobní údaje v takovém případě již nebudou zpracovávány.

V souladu s právem na výmaz údajů, resp. právem být zapomenut, sdělujeme jakožto správce, že v případě, že zjistíte nebo se domníváte, že zpracováváme osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (kupř. zejména v případech, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, z vaší strany dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů za předpokladu, že zároveň neexistuje jiný právní důvod jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, podali jste námitku proti zpracování a na naší straně nepřevažují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, anebo jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo právu České republiky), můžete nás požádat o výmaz osobních údajů. Upozorňujeme, že váš požadavek na výmaz nemůžeme realizovat v případě, kdy zpracování osobních údajů je vyžadováno pro plnění právní povinnosti, případně pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Každý má možnost žádat omezené zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů (a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit), nebo v případě, že zpracování je protiprávní a vy odmítáte z nejrůznějších důvodů výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, anebo v případě, kdy již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a konečně v případě, že se jedná o osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a vy proti takovém zpracování vznesete námitku proti takovému zpracování po dobu, kdy nebude ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi oprávněnými zájmy, které tvrdíte. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Doplňujeme, že na zrušení omezení zpracování vás předem upozorníme.

Zároveň oznámíme jednotlivým příjemcům údajů, jak shora uvedeny (tj. třetí subjekt, kterému byly poskytnuty, zpřístupněny osobní údaje, včetně našich zpracovatelů), veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, a to s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Máte rovněž právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Jak jsme uváděli výše, za účelem zlepšení služeb vám, našim zákazníků, realizujeme profilování vašich osobních údajů s tím, že toto profilování se děje výlučně s vaším souhlasem. V případě odvolání souhlasu tak vaše osobní údaje pro tyto účely bezodkladně přestaneme užívat a budou vymazány z naší databáze zákazníků, kteří udělili souhlas se zpracováním.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, nebo k němu dochází za účelem plnění závazků ze smlouvy, jíž jste smluvní stranou, má každý z vás právo získat nám poskytnuté osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci, aniž bychom tomu bránili, přičemž je-li to technicky proveditelné, máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci. Realizací práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z ochrany osobních údajů byla porušena, jste oprávněni podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, web: www.uoou.cz .

Za účelem realizace vašich shora uvedených práv se na nás můžete obracet na adrese: Revoluční 1381, Poděbrady, 290 01, prostřednictvím e-mailu: info@zoopartner.cz. Vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, vás informujeme o způsobu vyřízení vaší žádosti o přijetí opatření vyplývajících z vašich shora uvedených práv, a to způsobem, který si zvolíte. Lhůtu pro vyřízení vaší žádosti můžeme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce, přičemž o takovém prodloužení vás informujeme do 1 měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže si žádost podáte v elektronické formě, poskytneme vám informace rovněž v elektronické formě, je-li to možné a pokud si nepožádáte o jiný způsob. Pokud se z nějakého důvodu rozhodneme nepřijmout opatření, o něž jste požádali, budeme vás o tom neprodleně informovat a nejpozději do 1 měsíce od přijetí vaší žádosti, a to spolu s důvody našeho rozhodnutí. V takovém případě můžete realizovat vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu a žádat soudní ochranu.

Doplňujeme, že veškerá sdělení a veškeré úkony shora popsané se poskytují a činí bezplatně, pouze za situace, kdy jsou vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a to zejména proto, že se opakují, můžeme vám buď uložit přiměřený poplatek zohledňující naše administrativní náklady spojené s poskytnutím vámi požadovaného anebo můžeme odmítnout vaší žádosti vyhovět. Současně vězte, že pokud bychom měli důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

V Poděbradech dne 17.5.2021

Plaček Pet Products, s.r.o.

Již 55x v ČR

Najděte svou prodejnu

Najděte svou nebližší prodejnu a nakupujte zboží za akční ceny!
Hledat prodejnu

podle aktuální polohy

podle PSČ

Aktuálně z blogu

Jak zabavit kočku?

Jak zabavit kočku?

Kočky ve volné přírodě tráví většinu dne odpočinkem, ale když už nespí, investují svůj čas do shánění potravy....

3.6.2021

Jak chovat morče?

Jak chovat morče?

...

3.6.2021

Péče o akvárium

Péče o akvárium

...

3.6.2021

Jak a čím krmit psa

Jak a čím krmit psa

...

3.6.2021